ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ І ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАКОНІВ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Тетяна Мілова кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка
  • Дмитро Данилків студент другого року навчання освітнього рівня «магістр» Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Ключові слова:

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), демократія, законодавство, закони розвитку, реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ), соціальний статус

Анотація

У статті розглянута діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у контексті розвитку демократичних та правових засад держави і суспільства, зокрема, спільноти співвласників ОСББ, виходячи з таких законів розвитку як перехід кількісних змін у якісні, єдність і боротьба протилежностей, заперечення заперечення в межах окремих категорій розвитку. Розкрито окремі аспекти впливу правого забезпечення діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на становлення демократичних відносин з позицій законів розвитку природи і суспільства, опираючись на які конкретизовані демократичні зрушення у діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та доведена необхідність реформування житлово-комунального господарства у частині створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків як об’єктивно необхідна реальність. Звернута увага на зв’язок демократичних зрушень з соціальним захистом населення.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Вересова М.В. Недоліки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/22 (дата звернення: 10.05.2022)

Данилків Д.Я., Мілова Т.М. Порядок голосування та підрахунку голосів на зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як основний механізм прийняття рішень. Наукові записки Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Право. 2022. Вип. 13. 2022. С. 139-146.

Динаміка створення ОСББ в Україні. Джерело: URL: https://osbb-ok.org.ua/posts/dinamika-stvorennya-osbb-v-ukrayini (дата звернення: 10.05.2022)

Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки. Затверджено Законом України від 24 червня 2004 року №1869-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1869-15#Text (дата звернення: 11.05.2022)

Коваленко О. С. Роль об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у формуванні громадського суспільства України: Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». 2012. 12, 2012. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=515 (дата звернення: 10.05.2022)

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР. В ред. від 01.01.2020р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вp#Text (дата звернення: 10.05.2022)

Мілова Т.М., Данилків Д.Я. Основні механізми створення й державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Наукові записки Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Право. 2022. С. 231-237.

Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004 №46, ст. 512; від 24.06.2004 року №1869-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1869-15 (дата звернення: 10.05.2022)

Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016р. №301 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ №1178 від 10.11.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2016-%-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.05.2022)

Про затвердження форми протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 р. №203; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2015 р. за №1083/27528. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1083-15#Text (дата звернення: 10.05.2022)

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Закон України від 29.11.2001 №2866-ІІІ. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (дата звернення: 10.05.2022)

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Закон України від 14.05.2015, №417-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19 (дата звернення: 12.05.2022)

Процак К.В., Просович О.П. Сучасні проблеми функціонування об’єднань співвласників багатоквартирного будинку. Національний університет «Львівська політехніка». С. 145-150. URL: https://science.lpnu.ua/sites/-default/files/journal-paper/2017/jun/2760/visnyk2016-145-150.pdf (дата звернення: 10.05.2022)

Смєнтіна Н. Можливості та ризики об’єднання співвласників багатоквартирного будинку в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. URL: https://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2017/249-250/page.php?id=abstrakt/ukr/140-151 (дата звернення: 10.05.2022)

Український тлумачний словник (тезаурус) 250000 слів/ Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь: Перун, 2016. С. 1696.

Філософський словник /За ред. ВІ. Шинкарука. Київ: Головна редакція УРЕ, 1973. 600 с.

Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 18 червня 2018р.: (офіц. текст). Київ: Паливода А.В., 2018. 448 с.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Мілова, Тетяна, and Дмитро Данилків. “ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ І ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ У КОНТЕКСТІ ЗАКОНІВ РОЗВИТКУ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 120-6, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1642.

Схожі статті

1-10 з 489

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.