ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗА ДОГОВОРАМИ НАЙМУ (ОРЕНДИ)

Автор(и)

  • Олександр Мудрий аспірант кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка

Ключові слова:

зобов’язання, грошове зобов’язання, договір найму (оренди)

Анотація

В статті проаналізовано поняття грошових зобов’язань та їх місце у договірних зобов’язаннях найму (оренди). На основі аналізу доктринальних дефініцій грошового зобов’язання, запропонованих у цивільно-правовій науці та напрацьованих на рівні судової практики, зроблено висновок про доцільність розуміння поняття грошового зобов’язання з позиції поділу зобов’язань на прості і складні. У складному зобов’язанні, яким є договірне зобов’язання найму (оренди), грошове зобов’язання доцільно розглядати в якості структурного елементу зобов’язання як правовідношення в цілому. Грошове зобов’язання за договором найму (оренди) полягає, насамперед, в обов’язку наймача (орендаря) сплачувати плату за користування майном (орендну плату), якщо відповідно до умов договору та вимог закону остання сплачується в грошовій формі, а також може полягати в інших обов’язках сторін зі сплати грошей (відшкодування вартості проведеного капітального ремонту, відшкодування витрат, пов’язаних із поліпшенням орендованого майна, тощо).

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4 35-15#Text (дата звернення: 10.05.2023).

Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Одеса: Гельветика, 2022. 908 с.

Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: монографія. Київ: Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2005. 378 с.

Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань в цивільному праві: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2005. 272 с.

Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. Київ: «Юстініан», 2006. 424 с.

Опадчий І. М. Грошові зобов’язання у приватному праві: дис. … канд. юрид. наук. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. 225 с.

Жагорнікова Т. О. Поняття зобов’язання і грошового зобов’язання в цивільному праві України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2013. Вип. 23. Ч. І. Том 1. С. 201 – 206.

Фоменко Я. Є. Цивільно-правова відповідальність за невиконання грошових зобов’язань в іноземній валюті: дис. … д-ра філос. у галузі знань 081 – Право. Львів: ЛДУВС, 2022. 200 с.

Постанова пленуму ВГСУ від 17.12.2013 р. № 14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014600-13#Text (дата звернення: 10.05.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 11.04.2018 р. у справі №758/1303/15-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73469624 (дата звернення: 10.05.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 19.06.2019 р. у справі № 703/2718/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82997469 (дата звернення: 10.05.2023).

Голубєва Н. Ю. Зобов’язання у цивільному праві України: методологічні засади правового регулювання: монографія. Одеса: Фенікс, 2013. 642 с.

Пленюк М. Д. Підстави виникнення зобов’язальних правовідносин в механізмі правового регулювання: монографія. Київ: НДІ прив. права і п-ва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2016. 356 с.

Слома В. М. Цивільно-правові зобов’язання з множинністю суб’єктів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 384 с.

Клименко С. В., Джусенко С. С. Нормативно-правові підстави визначення та виконання грошових зобов’язань. Право і суспільство. 2016. № 3. Ч. 2. С. 44-49.

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 р. №2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 10.05.2023).

Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 р. № 1414-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-19#Text (дата звернення: 10.05.2023).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2#w1_8 (дата звернення: 10.05.2023).

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 10.05.2023).

Калаур І. Р. Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики: монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. 480 с.

Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти: дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2010. 451 с.

Карабань Я. А. Поняття зобов’язання за цивільним правом України. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Правознавство. 2013. Т.18. Вип. 1(18). С. 22 – 29.

Постанова Верховного Суду України від 14.11.2011 р. у справі № 6-40цс11. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/19848657 (дата звернення: 10.05.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 22.01.2019 р. у справі № 437/2726/13-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79313864 (дата звернення: 10.05.2023).

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Цивільні правовідносини: монографія. Одеса: Фенікс, 2011. 456 с.

Жилинкова И. В. Гражданское правоотношение: системно-структурный подход. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2010. № 929. Спеціальний випуск. С. 37 – 46.

Жилінкова І. В. Комплексні цивільні правовідносини: поняття, структура, ознаки. Право України. 2010. № 12. С. 11 – 17.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Мудрий, Олександр. “ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗА ДОГОВОРАМИ НАЙМУ (ОРЕНДИ)”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 127-34, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1643.

Схожі статті

1-10 з 69

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.