ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • Костянтин Пільков кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції НДІППіП ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Ключові слова:

господарський процес, загальновідомі обставини, змагальність, остаточність судового рішення, цифровізація судочинства

Анотація

В умовах відкритості доступу до текстів судових рішень судів України постає актуальне питання ефективної дії принципу res judicata в аспекті забезпечення недопущення повторного розгляду судом вже остаточно вирішеного спору. Стаття ставить за мету на прикладі господарського судочинства з’ясувати підставність покладення на суд або сторону обов’язку з встановлення існування рішення у тотожній справі саме в умовах цифровізації судочинства. Сторона процесу несе тягар негативних наслідків неповідомлення про існування остаточного судового рішення у тотожній справі. Суд, уповноважений встановлювати факти, є зобов’язаним реагувати на заяву стороні про існування остаточного рішення і не може покладати на сторону тягар доведення існування рішення, а натомість сам має остаточно з’ясувати це питання у випадку відповідної заяви сторони. В процесі цифровізації судочинства має бути забезпечена можливість для суду автоматично виявляти судові рішення у потенційно тотожних справах.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Akkoyunlu v. Turkey. Application no. 7505/06. The European Court of Human Rights (Second Section). Judgment (Merits and Just Satisfaction). 13.10.2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157755 (last accessed: 30.05.2023).

Al Hamdani v. Bosnia and Herzegovina. Application no. 31098/10. The European Court of Human Rights (Fourth Section). Judgment (Merits and Just Satisfaction). 07.02.2012. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108994 (last accessed: 30.05.2023).

Bellin J., Ferguson A. G. Trial by Google: judicial notice in the information age. Northwestern University Law Review. 2014. Vol. 108, No. 4. P. 1137-1181.

Dolińska-Ficek and Ozimek v. Poland, Applications nos. 49868/19 and 57511/19. The European Court of Human Rights (First Section). Judgment (Merits and Just Satisfaction). 08.11.2021. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213200 (last accessed: 30.05.2023).

Evidence: Judicial Notice of Its Own Records by Court. California Law Review. 1913. Vol. 2, No. 1. P. 66-68. DOI: 10.2307/3474096.

Jabari v. Turkey. Application no. 40035/98. The European Court of Human Rights (Fourth Section). Judgment (Merits). 11.07.2000. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58900 (last accessed: 30.05.2023).

Myerson D. Judicial Notice in the Internet Era. Illinois Bar Journal. 2015. Vol. 103, Nо. 5. P. 30. URL: https://www.isba.org/ibj/2015/05/judicialnoticeinternetera (last accessed: 30.05.2023).

Osmanoğlu v. Turkey. Application no. 48804/99. The European Court of Human Rights (First Section). Judgment (Merits and Just Satisfaction). 24.01.2008. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84667 (last accessed: 30.05.2023).

Reczkowicz v. Poland. Application no. 43447/19. The European Court of Human Rights (First Section). Judgment (Merits and Just Satisfaction). 22.07.2021. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211127 (last accessed: 30.05.2023).

The burden of proof. European Judicial Network. Last update: 20.02.2023. URL: https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-at-restore-en.do (last accessed: 30.05.2023).

Tyner Ch. Rule of Evidence 201: Judicial Notice of Adjudicative Facts. NC Superior Court Judges’ Benchbook, 2014. URL: https://benchbook.sog.unc.edu/sites/default/files/pdf/Judicial%20Notice_0.pdf (last accessed: 30.05.2023).

United Macedonian Organisation Ilinden and Others v. Bulgaria (No. 3). Application no. 29496/16 The European Court of Human Rights (Fifth Section). Judgment (Merits and Just Satisfaction). 11.01.2018. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179869 (last accessed: 30.05.2023).

Velasquez Rodriguez v. Honduras. The Inter-American Court of Human Rights. Judgment of July 29, 1988 (Merits). URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_ing.pdf (last accessed: 30.05.2023).

Берназюк О. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: поняття та структура. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. C. 326-330.

Гетманцев М.О. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система: реальність і виклики сьогодення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4. С. 179-183.

Кібець В.О. Єдиний державний реєстр судових рішень як засіб доступу громадян до судових рішень. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 2. С. 122–124.

Остафійчук Л. А. Відкритість судових рішень vs права людини на таємницю персональних даних. Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф. Харків : Право, 2021. С. 53–56.

Пільков К. М. Res judicata, остаточність і законна сила судового рішення: співвідношення понять. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Серія Право. Випуск 71. С. 44-48. DOI: 10.24144/2307-3322.2022.71.6.

Пільков К. М. Забезпечення дії принципу res judicata як складової права на справедливий суд: компонентний аналіз судового рішення. Особливості правового забезпечення інтересів держави та суб’єктів приватного права в умовах системних суспільних криз: збірник наукових праць. За заг. ред. док. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана. Київ, 2019. С. 164–177.

Пільков К. Принцип res judicata як складова публічного порядку. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2022. С. 47-50.

Приваліхіна А. І. Правові основи запровадження інформатизації діяльності суду. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 47. Том 1. С. 153-157. DOI: 10.32841/2307-1745.2020.47-1.32.

Скрипник Д. О. Щодо призупинення загального доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень в умовах воєнного стану. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 465-467.

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Пільков, Костянтин. “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЇ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 135-41, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1644.

Схожі статті

1-10 з 157

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.