НАЛЕЖНЕ МОТИВУВАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ У СУДОВІЙ СПРАВІ ЯК ГАРАНТІЯ ЙОГО ПРАВОСУДНОСТІ

Автор(и)

  • Ігор Скляренко доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка
  • Євген Соболь доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Ключові слова:

суд, судова влада, відправлення правосуддя, мотивування, мотивованість, судове рішення, судова справа

Анотація

Стаття присвячена дослідженню категорії мотивування судового рішення як документу, що остаточно вирішує правовий спір. Проаналізовано  різні  підходи  вчених  щодо  визначення  поняття  та сутності мотивування судового рішення. Досліджено філософсько-правові підходи до категорії до вмотивованості та мотивування як певного мисленнєвого процесу. Звернуто увагу на особливий характер судової влади як цивілізованого способу вирішення правових спорів. Акцентовано увагу на тому, що метою відправлення правосуддя є вирішення правового спору та подальше припинення правового конфлікту. Доведено, що зрозумілість ясність мотивів ухваленого судом рішення є запорукою його правосудності. Розглянуто нормативні вимоги процесуального законодавства України до мотивування судових рішень всіх інстанцій. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини в частині вимог до мотивування судових рішень. Визначено, що невиконання судом вимог щодо належного мотивування свого рішення щодо правового спору ставитиме під сумнів його правосудність як для сторони, що програла, так і для інших учасників спірних правовідносин.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Feteris Eveline T. Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions Dordrecht, Netherland: Springer Verlag, 2017.

Sartorius R. The Doctrine of Precedent and the Problem of Relevance. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy Vol. 53, No. 3. 1967. pp. 343-366.

Shuman Samuel I. Justification of Judicial Decisions. California Law Review. № 59. 1971. рр. 715-732.

Aarnio A. The Rational as Reasonable: A Treatise on Legal Justification. Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo: D. Reidel Publishing Company (Law and Philosophy Library). 1987.

Dimiškovska А. (Dia)logical Reconstruction of Legal Justification. Revus. № 19. 2013. p. 155-178.

Берназюк Я. Поняття та критерії мотивованості судового рішення як однієї з гарантій дотримання судами принципу верховенства права. Блог на сайті Судово-юридичної газети. 09.01.2019. URL: http://bitly.ws/A2EL (дата звернення: 18.03.2023)

Андронов І.В. Судові рішення у цивільному процесі України. Дис. на здобуття наук. ступ. д-ра. юрид. наук. НУ «ОЮА». Одеса. 2018. 463 с. URL: http://bitly.ws/A2C9 (дата звернення: 18.03.2023)

Калачова О. Вмотивованість судових рішень як гарантія захисту прав і основоположних свобод людини. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 4. С. 78-84

Словник української мови: в 11 томах. Том 10. 1979.

Цувина Т.А. Мотивированность решений суда и право на суд в гражданском судопроизводстве. Проблемы законности. 2013. Вып. 121. Харьков. С. 245- 256

Цивільний процесуальний кодекс України (зі змінами та доповненнями) №1618-IV від 18.03.2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 18.03.2023)

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення 18.03.2023)

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 18.03.2023).

Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf (дата звернення: 18.03.2023)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Серявін та інші проти України» від 10 лютого 2010 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_672#Text (дата звернення: 18.03.2023)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бузеску проти Румунії» від 24.05.2005 року URL: http://bitly.ws/A2BL (дата звернення: 18.03.2023)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вальчі проти Франції» від 26.07.2007 року. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-81921%22]} (дата звернення: 18.03.2023)

Рішення Європейського суду з прав людини Суомінен проти Фінляндії від 01 липня 2003 року URL: https://ips.ligazakon.net/document/SOO01074 (дата звернення: 18.03.2023)

Рішення Європейського суду з прав людини Гірвіссарі проти Фінляндії від 27 вересня 2001 року URL: https://www.stradalex.com/en/sl_src_publ_jur_int/document/echr_49684-99 (дата звернення: 18.03.2023)

Feteris Eveline T. Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers (Argumentation Library). 1999. № 1.

Андронов І.В. Вмотивованість як обов’язкова вимога до судового рішення у цивільній справі. Митна справа. 2010. №1. С. 186-190.

Гулак О.В., Щербак А.В. Публічне адміністрування в діяльності апарату суду: підходи до формування поняття. Право. Людина. Довкілля. 2021. С. 101-109. URL: http://dx.doi.org/10.31548/law2021.02.013 (дата звернення: 18.03.2023)

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Скляренко, Ігор, and Євген Соболь. “НАЛЕЖНЕ МОТИВУВАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ У СУДОВІЙ СПРАВІ ЯК ГАРАНТІЯ ЙОГО ПРАВОСУДНОСТІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 206-13, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1655.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 164

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.