ПРАВО НА ПРАЦЮ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

право на працю, право на працю як соціальна категорія, право на працю як правова категорія, право на працю як суб’єктивне право, свобода праці, зміст права на працю, трудові відносини

Анотація

У статті проаналізовано поняття «праця», що характеризується як властивість людини, індивідууму та забезпечує створення матеріальних і духовних цінностей. Зроблено акцент на тому, що праця як потреба людини задовольняє не лише інтереси окремої людини, але й соціуму та держави загалом. Встановлено, що природа та призначення праці, її роль у цивілізаційному процесі передбачають поєднання потреби у праці в творчому ключі, що збуджує людську діяльність і, відповідно, необхідність праці як джерела отримання засобів існування та ресурсного забезпечення людського капіталу.

Визначено, що право на працю як соціальна категорія розкривається через визначення її як основного способу самореалізації людини, яка таким чином виражає свій внутрішній потенціал.

Вказано, що свобода праці проявляється у потенційній можливості вибору громадянином сфери застосування своїх трудових здібностей, відповідно право на працю передбачає можливість такого вибору, а держава сприяє її реалізації.

Обґрунтовано, що право на працю як правова категорія свідчить про те, що зазначене право є законодавчо визначеною та гарантованою можливістю людини вступати у трудові правовідносини, здійснювати трудову діяльність з урахуванням міжнародних стандартів у сфері праці та мати метою задоволення потреб та інтересів працівників.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Вʼячеслав Іськов

    аспірант кафедри соціального права

    Львівського національного університету

    ім. Івана Франка

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.02.2024)

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1971, додаток до № 50. Ст. 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 12.02.2024)

Гетьманцева Н. Поняття і сутність праці як правової категорії. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 60-65.

Гетьманцева Н.Д. Договір як засіб регулювання відносин по найманій праці. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Чернівці: Рута, 2002. Вип. 131: Правознавство. С. 47-50.

Марчук М. І. Право на працю у конституційно-правовій доктрині України. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., 28 жовт. 2016 р. Харків: ХНУВС, 2016. С. 191-194.

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: монографія. Х.: ХНАДУ, 2014. 260 с.

Ярошенко О. М. Основні напрями утвердження засад соціальної держави у трудовому праві. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 23-29.

Процевський О. І. Чи справді держава не гарантує громадянам право на працю? Право України. 2014. № 1. С. 249-257.

Конопельцева О. О. Юридична характеристика права на працю: поняття і зміст. Право і суспільство. 2016. № 6. Ч. 2. С. 74-81.

Гетьманцева Н. Д. Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 6. С. 84-89.

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 857

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.