Перспективи створення служби фінансових розслідувань: українські реалії та зарубіжний досвід

Автор(и)

  • Ольга Ніпіаліді

Ключові слова:

економічна безпека, фінансові розслідування, економічні злочини, фіскальні служби

Анотація

Зазначено, що найближчим часом має бути створена Служба фінансових розслідувань, до основних
функцій якої належатиме виявлення, припинення, розкриття та досудове розслідування злочинів проти інтересу держави в економічній, фінансовій та податковій сферах. Підкреслено, що особливістю нової Служби є зміна силового підходу на комплексний та аналітичний – з використанням сучасних методик розслідувань. Наголошено, що служба буде повністю демілітаризована, сформована з нових людей, які отримуватимуть гідні заробітні плати, та виведена зі складу Державної фіскальної служби. Висвітлено, що створення Служби фінансових розслідувань – це якісно новий стандарт правоохоронної та фіскальної систем, які мають змінити ставлення бізнесу до фінансової поліції і суспільства загалом.

 

Подчеркнуто, что ближайшее время должна быть создана Служба финансовых расследований,
к основным функциям которой будет принадлежать выявление, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений против интереса государства в экономической, финансовой и налоговой сферах. Обобщено, что особенностью новой Службы является изменение силового подхода на комплексный и аналити-ческий – с использованием современных методик расследований. Расмотрено, что служба будет полностью демилитаризованная, сформированная из новых людей, которые будут получать достойные заработные платы, и выведена из состава Государственной фискальной службы. Определено, что создание Службы финансовых
расследований – это качественно новый стандарт правоохранительной и фискальной систем, которые должны изменить отношение бизнеса к финансовой полиции и общества в целом.

 

In the nearest future, a Financial Intelligence Service should be set up, whose main functions will include detection, suspension, disclosure and pre-trial investigation of crimes against the state’s interest in the economic, financial and tax areas. The peculiarity of the new Service is to change the force approach to comprehensive and analytical - using modern investigative techniques. The service will be completely demilitarized, formed of new people who will receive decent wages and withdrawn from the State Fiscal Service. Consequently, the creation of the Financial Intelligence Service is a qualitatively new standard of law enforcement and fiscal systems that must change the attitude of businesses
towards financial police and society as a whole.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Податковий кодекс України : Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про фінансову поліцію : Законопроект № 4228 від 15.03.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/.

Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову поліцію) : Законопроект України від

03.2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/

NT0453.html.

Беззуб І. Чи полегшить життя українському бізнесові «Фінансова поліція»? [Електронний ресурс] /

І. Беззуб. – Режим доступу : http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option350.

Бузницький А. О. Перспективи створення Служби фінансових розслідувань [Електронний ресурс] /

А. О. Бузницький. – Режим доступу : http://www.academia.edu.

Волощук Р. Є. Служба фінансових розслідувань в Україні: необхідність створення та організаційні

моделі функціонування / Р. Є. Волощук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1. – С. 168–172.

Дрозд О. Ю. Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними

порушеннями / О. Ю. Дрозд, А. В. Тітко // Митна справа. – 2014. – № 4 (94). – Ч. 2. – С. 121–127.

Сушко Д. Инструмент давления / Д. Сушко // Инвестгазета. – 2013. – № 10. – С. 15–16.

Лепській С. І. Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності /

С. І. Лепській // Кримінально-процесуальне право та криміналістика. – 2014. – № 2. – С. 189–195.

Шепетько С. А. Організаційно-правові механізми утворення фінансової поліції / С. А. Шепетько //

Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 283–286. – (Сер.

«Юридичні науки»).

Manning G. Financial investigation and forensic accounting. – CRC Press. – 2005.

Financial investigation: Fundaraental Series. – National Learning Corporation. – 2004.

Завантаження

Опубліковано

15.12.2017

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Ніпіаліді, Ольга. “Перспективи створення служби фінансових розслідувань: українські реалії та зарубіжний досвід”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Dec. 2017, pp. 165-70, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/187.

Схожі статті

1-10 з 142

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.