Окремі питання судово-експертного забезпечення досудового розслідування в умовах реформування системи МВС України

Автор(и)

  • Юрій Пілюков

Ключові слова:

нормативно-правове регулювання, судово-експертна діяльність, судова експертиза, Експертна служба МВС України, судовий експерт, інспектор-криміналіст

Анотація

Розглянуто окремі питання судово-експертного забезпечення досудового розслідування в умовах рефор-мування системи МВС України. Висловлено окремі зауваження щодо спільної діяльності Експертної служби та органів досудового розслідування при проведенні слідчих (розшукових) дій. Внесено пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання їх подальшої співпраці.

 

Рассмотрено отдельные вопросы судебно-експертного обеспечивания досудебного расследования в
условиях реформирования системы МВД Украины. Высловлены отдельные замечания, которые имеют место в их совместной деятельности при проведении следственных (розыскных) действий. Внесены предложения по нормативно-правовому урегулированию их дальнейшего сотрудничества.

 

Some issues of forensic expert support of pre-trial investigation in the conditions of reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are considered. Some comments were made on the joint activity of the Expert Service and the bodies of pretrial investigation during investigations (investigatory) actions. Proposals on the normative and legal regulation of their further cooperation are presented.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Закон України «Про Національну поліцію» [ Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.

rada. gov. ua /show/ 580-19.

Наказ МВС України № 1343 від 03.11.2015 «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon. rada.

gov. ua/laws/show/ z 1390-15, 2-3-с.

Наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon. rada. gov. ua/laws/show/ z 1392-15, 1-3-с.

Пілюков Ю. О. «Окремі питання взаємодії та нормативно-правового врегулювання діяльності Експертної служби МВС з підрозділами досудового розслідування Національної поліції в умовах реформування системи МВС України» / Ю. О. Пілюков / Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб. – 2016. – Вип. № 2 (26). – С. 16, 18, 19.

Статистичний звіт «Про результати діяльності за I півріччя 2017 року», ДНДЕКЦ МВС України

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // dndekc.mvs.gov.ua.

Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 24 грудня 2015 року [Електронний ресурс] /

Верховна Рада України. – Режим доступу : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науко-во-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних

досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.01.1998 р. (у редакції

наказу Міністерства юстиції України № 1915/15) від 31.07.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.

Законопроект «Проект закону про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу щодо атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз», № 5014 від 08.08.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon.Ibc.com.ua.

Завантаження

Опубліковано

15.12.2017

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Пілюков, Юрій. “Окремі питання судово-експертного забезпечення досудового розслідування в умовах реформування системи МВС України”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Dec. 2017, pp. 175-9, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/189.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 550

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.