Інформаційно-правове забезпечення системи безоплатної правової допомоги

Автор(и)

  • Крістіна Струкова

Ключові слова:

безоплатна правова допомога, інформаційне супроводження, правова послуга, суб’єкти надання безоплатної правової допомоги, юридичні клініки, інформація, що становить адвокатську таємницю

Анотація

Досліджено поняття та сутність інформаційно-правового забезпечення системи безоплатної правової допомоги в України через аналіз змісту інформаційного супроводження діяльності суб’єктів із надання безоплатної правової допомоги. Проаналізовано чинне адміністративно-правове законодавство у сфері надання безоплатної правової допомоги. Встановлено особливості та характер інформаційно-правових аспектів надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, а також здійснив розмежування особливостей їх інформаційно-правового забезпечення в контексті надання правових послуг.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Бежевець А. М. Безоплатна правова допомога: проблеми розвитку / А. М. Бежевець, К. І. Морєва // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – № 1. – С. 125–127.

Дубчак Н. С. Юридичні клініки в системі захисту прав і свобод людини та громадянина. – автореф. дис. на … канд. юрид. наук зі спеціальності 12.00.01. / Н. С. Дубчак – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 22 с.

Кейп Е. Ефективний захист у кримінальному процесі в країнах Східної Європи: Болгарія, Грузія, Литва, Молдова, Україна. /Е. Кейп, З. Наморадзе. – К. : Міжнародний фонд «Відродження», 2012 р. – 516 с.

Конституція України : Закон № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Концепція формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: схвалено Указом Президента № 509/2006 від 9 червня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/509/2006.

Польська М. О. Суб’єкти відносин безоплатної правової допомоги в Україні / М. О. Польська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2016. – № 2 (99). – С. 76–85.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 23.04.2009 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=35120.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України № 5076-VI від 05.07.2012 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/5076-17.

Про безоплатну правову допомогу : Закон України № 3460-VI від 02.06.2011 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/3460-17.

Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України : Наказ МОН України № 592 від 03.08.2006 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0956-06.

Про інформацію : Закон України № 2657-XII від 02.10.1992 р. // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12.

Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції : Постанова Кабінету Міністрів України № 504 від 6 червня 2012 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalaid.gov.ua/images/legislation/2012_06_06_Resolution_KMU_504.pdf.

Шаталюк С. Д. Перспективи формування системи безоплатної правової допомоги для населення України / С. Д. Шаталюк [Електронний ресурс] // Науково-виробничий журнал. – 2014. – №1. – Ст. 4–6. – С. 4. – Режим доступу : http://www.mubip.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/3.pdf.

Шрамко Ю. Т. Конституційне право на правову допомогу в Україні: актуальні питання законодавчого регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». / Ю. Т. Шрамко // Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, К., 2016. – 18 с.

Завантаження

Опубліковано

03.03.2018

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Струкова, Крістіна. “Інформаційно-правове забезпечення системи безоплатної правової допомоги”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2018, pp. 133-8, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/216.

Схожі статті

1-10 з 294

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.