МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Автор(и)

  • Уляна Коруц кандидат юридичних наук, викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Ключові слова:

рішення ЄСПЛ, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, міжнарод- ний механізм захисту права, міжнародний орган, Рада Європи, Європейський суд з прав людини.

Анотація

Коруц Уляна. Міжнародно-правовий механізм реалізації права на справедливий судовий розгляд.

 

Проаналізовано міжнародно-правовий механізм реалізації права на справедливий судовий розгляд. Досліджено загальну модель реагування міжнародних органів та інституцій у сфері захисту прав людини. Визначено основні елементи процесу захисту права на справедливий судовий розгляд.

 

Коруц У. Международно-правовой механизм реализации права на справедливое судебное разбирательство.

 

Проанализировано международно-правовой механизм реализации права на справедливое судебное разбирательство. Исследовано общую модель реагирования международных органов и институции в сфере защиты прав человека. Определены основные элементы процесса защиты права на справедливое судебное разбирательство.

 

Koruts U. International-legal mechanism of realization of right to a fair trial.

 

The presented paper is devoted to the analysis the international legal mechanism of the realization of the right for a fair trial. Describing ways and current state of general model of reaction of international bodies and institutions in the feld of human right’s protection. As the result it is defned the main elements in the process of the protection of the right for a fair trial.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Прокопенко О. Б. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації [Текст] : моногр. / О. Б. Прокопенко; – Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : ФІНН, 2011. – 247 с.

Зайчук О. В. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / за ред. : О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко, О. Л. Копиленко. – К. : Юрінком інтер, 2008 – 400 с.

Девятова О. В. Решения Европейского суда по правам человека в механизме уголовно-процесуального регулирования [Текст] / О. В. Девятова ; науч. ред. Л. Г. Татьянина. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 200 с.

Касумова А. П. Міжнародно-правовий аспект реалізації права особи на скаргу [Текст] /

А. П. Касумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: юридичні науки. – 2011. –№ 88. – С. 83–89.

Іванченко О. М. Співвідношення норм міжнародного і національного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Іванченко Ольга Миколаївна ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса. : Фенікс, 2011. – 23 с.

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст [Текст] / за ред. О. Л. Жуковської. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 960 с.

Європейська Конвенція з прав людини. European Court of Human Rights Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf.

Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського право розуміння [Електронний ресурс] / С. Шевчук // Видання Української правничої фундації «Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі» – Режим доступу : http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=416.

Завантаження

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Коруц, Уляна. “МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Apr. 2017, pp. 50-55, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/40.

Схожі статті

1-10 з 866

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.