Теоретико-правовий феномен прокурора як суб’єкта інформаційного права

Автор(и)

  • Сергій Гайдай здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом

Ключові слова:

прокурор, інформаційне право, інформаційна діяльність, інформаційні правовідносини, суб’єкт влади, інформаційна взаємодія, принципи інформаційного права

Анотація

Удосконалено підхід щодо встановлення сутності суб’єкта інформаційного права та доведено, що він виступає юридизованим втіленням особи з наділеними інформаційними правами, обов’язками та інформаційною культурою. Обґрунтовано, що прокурор як суб’єкт інформаційного права не існує для інформаційного права та роботи з інформацією, а інформація та інформаційна діяльність реалізуються прокурором для досягнення ним цілей та функцій прокуратури в правовій державі та громадському суспільстві. Використано підхід «суб’єктивізації», який полягає у застосуванні методів правової феноменології та базується на відході від класичних змістовних ознак поняття, які пов’язані з його формальним трактуванням у нормативних актах, а особливо у внутрівідомчих. У якості джерел категорії «прокурор – суб’єкт інформаційного права» беруться до уваги правові норми-мети та норми-принципи, які абстрагуються від конкретного виду відносин і дають змогу з’ясувати більш загальне місце феномену в правовій системі загалом.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Бєляков К. І. Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації / К. І. Бєляков // Інформація і право, № 1(4), 2012. – С. 63–69.

Висновок № 3 (2008). Роль прокуратури за межами сфери кримінального права / Консультативної ради європейських прокурорів, прийнятий ССРЕ на 3-му пленарному засіданні, (Страсбург, 15–17 жовтня 2008 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gp.gov.ua/ua/cmo.html?_m=publications&_t=rec&id=101556.

Коваленко Л. П. Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку. – автореф. дис. на … докт. юрид. наук за спец. 12.00.07р. / Л. П.Коваленко // Націон. юрид. ун-тет ім. Я. Мудрого, Міністер-ство освіти і науки України. – Харків, 2014. – 33 с.

Конституція України : Закон № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. – № 30. – ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page.

Кормич Б. А. Інформаційне право: підруч. / Б. А. Кормич. – Харків : БУРУН і К., 2011. – 334 с.

Нестеренко І. В. Прокурор як суб’єкт відносин адміністративного судочинства України. Особливість його правового статусу у порівнянні з правовим статусом інших учасників процесу [Електронний ресурс] / І. В. Нестеренко // Науковий вісник Ужгородського націон. ун-ту, 2015. – № 35. Ч. ІІ. Т. 2 . – С. 158–162. – Режим доступу : http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.35(2)/part_2/42.pdf.

Орлик Д. Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування [Електронний ресурс] / Д. Орлик // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 4(19), 2016. – С. 107–112. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe1&Image_file_name=PDF/Chcks_2014_4_10.pdf.

Палюх А. І. Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування. – автореф. дис. на … канд. юрид. наук за спец. 12.00.09 р. [Електронний ресурс] / А. І. Палюх // Націон. ун-т «Львівська політехні-ка», Львів, 2016 – 19 с. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34171/1/avt_Paluch.pdf.

Подоляка С. А. Участь прокурора у цивільних справах / С. А. Подоляка // Наукові праці МАУП, 2012. – № 4. – С. 142–147.

Подоляка С. Методологія дослідження прокуратури як суб’єкта адміністративного процесу [Елек-тронний ресурс] / С. Подоляка // Наше право,2016. – № 4. – С. 100. – Режим доступу : http://nashepravo.unesco-socio.in.ua/.

Політанський В. С. Принципи інформаційно-правових відносин / В. С. Політанський // Часопис Київського університету права, 2013. – № 1. – С. 55–60.

Про доступ до публічної інформації : Закон України № 2939-VI від 13.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32. – Ст. 314. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Світличний О. П. Суб’єкт владних повноважень як учасник інформаційних правовідносин [Електронний ресурс] / О. П. Світличний // Мат. наук.-практ. Інтернет-конф. від 05.10.2017 р. – Секція № 2. – Режим доступу : http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1617%3A070917-21&catid=192%3A2-102017&Itemid=238&lang=ru.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.

Стасюк О. Адміністративно-правовий статус органів прокуратури України [Електронний ресурс] / О. Стасюк // Наше право,2016. – № 1. – C. 66–72. – Режим доступу : http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/.

Термін «суб’єкт права» : відомості із електронної енциклопедії «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.

Термін «суб’єкт»: відомості із академічного тлумачного словника української мови (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/sub.jekt.

Цимбалюк В. С. Суб’єкти інформаційного права та інформаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Цимбалюк // Правова інформатика, 2010. – № 3(27). – С. 29–32. Режим доступу : http://ippi.org.ua/vs-tsimbalyuk-sub%D1%94kti-informatsiinogo-prava-ta-informatsiinoi-diyalnosti.

Чечерський В. І. Конституційно-правовий статус органів прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та

Україні (порівняльно-правове дослідження) : автореф. на дис. на … канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.02 р. / В. І. Чечерський // Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, К., 2006. – 22 с.

Шевчук В. І. Вступ прокурора у цивільний процес, ініційований іншими особами / В. І. Шевчук // Університетські наукові записки. 2011 – № 4(40). – С.133–140.

Завантаження

Опубліковано

21.12.2018

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Гайдай, Сергій. “Теоретико-правовий феномен прокурора як суб’єкта інформаційного права”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Dec. 2018, pp. 46-52, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/545.

Схожі статті

1-10 з 684

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.