Невизначений строк як воля сторін при укладенні договору найму (оренди)

Автор(и)

  • Юлія Труфанова Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

договір найму (оренди), істотна умова, строк дії договору, невизначений строк

Анотація

Розкрито особливості укладання договору найму (оренди) на невизначений строк. Підтримано позицію, що використання у тексті договору найму поняття «невизначений строк» аж ніяк не слід розцінювати як неузгодженість волі сторін стосовно строку найму.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. (пояснення, тлумачення, рекомендації з використан-ням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 7 : Загальні по-ложення про зобов’язання та договір / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : ФО-П Лисяк Л. С., 2012. – 736 с. – Серія «Коментарі та аналітика».

Кокоева Л. Т. Основные проблемы гражданско-правового регулирования арендных отношений : авто-реф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.03 / Луиза Темболатовна Кокоева – Саратов, 2004. – 43 с.

Цивільне право України : підруч. : у 2. т. // В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, В. І.Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 552 с.

Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 29.05.2013 р. [Електронний ресурс] // Вісник Верховного суду України, 2013. – № 4. – С. 37. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-13.

Постанова Вищого господарського суду України від 14.05.2012 р. у справі № 48/234 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24053946.

Калаур І. Р. Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики : моногр. / І. Р. Калаур. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 480 с.

Постанова Вищого господарського суду України від 21.06.2012 р. у справі №5009/110/12 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/24907816.

Завантаження

Опубліковано

21.12.2018

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Труфанова, Юлія. “Невизначений строк як воля сторін при укладенні договору найму (оренди)”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Dec. 2018, pp. 126-30, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/560.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 153

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.