ЛІЗИНГОВІ КОМПАНІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Автор(и)

  • Наталія Ментух кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Ключові слова:

лізингова компанія, фінансова установа, лізингова діяльність, господарська правосуб’єктність.

Анотація

Ментух  Н. Лізингові компанії: поняття та ознаки.

 

Здійснено аналіз літератури та чинного законодавства України з питань визначення правового статусу лізингової компанії. Оскільки в законодавстві України не дається визначення поняття лізингової компанії, зроблено спробу вирішення проблема, визначення поняття лізингової компанії як головного учасника лізингової діяльності та виділення основних ознак.

На основі проведеного дослідження запропоновано закріпити в Законі України «Про фінансовий лізинг» таке визначення терміна: лізингова компанія – це господарська організація, створена у визначеному законодавством порядку, що на професійній основі, постійно та безпосередньо здійснює лізингову діяльність для задоволення майнових інтересів інших суб’єктів господарських правовідносин з метою отримання прибутку, має відокремлене майно, закріплене за ним на визначеному правовому титулі, та господарську правосуб’єктність і відповідно до чинного законодавства виконує функцію лізингодавця.

До основних ознак, що визначають особливість лізингової компанії, віднесено такі: мета і завдання суб’єкта господарювання; предмет, цілі і вид його діяльності; організаційно-правова форма; порядок створення; правовий режим майна суб’єкта господарювання; господарська правосуб’єктність (права і обов’язки); юридична відповідальність; порядок ліквідації та реорганізації суб’єкта господарювання.

 

Ментух Н. Лизинговые компании: понятие и признаки.

Исследуется правовое положение лизинговой компании как основного участника лизинговой деятельности. Дано определение понятия «лизинговая компания». На основе анализа специальной литературы и действующего законодательства определены основные признаки лизинговой компании и критерии их разделения.

 

.

Mentuch N. Leasing  company: concept and signs.

The article analyzes the literature and laws of Ukraine concerning the legal status of the leasing company. Since the legislation of Ukraine is not given a definition of leasing company, so this article is dedicated to solving problems such as the definition of leasing company as the main party of leasing activity and highlight the main features.

Based on research by the author proposed to consolidate the Law of Ukraine «On Financial Leasing» the following definition of «leasing company» – is an economic organization established in certain legislation that on a professional basis, constantly and directly carries out leasing activities to meet the property interests of other subjects of objects of economic relations, for profit, has separate property assigned to him in the specified legal title, and economic and legal under applicable law acts as lessor.

The main characteristics that define the feature author leasing company attributed the following: the purpose and objectives of the entity; the subject, purpose and type of activity; legal form; the order of creation; the legal status of the property of the entity; economic legal (rights and obligations); legal liability; order of reorganization and liquidation of the entity.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Про фінансовий лізинг : Закон України від 11 грудня 2003 року № 1381-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 231.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50–51. – Ст. 2057.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 40. – Ст. 365.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

Барабаш А. Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 / А. Г. Барабаш. – Донецьк, 2004. – 18 с.

Асташкина А. В. Правовое положение российских лизинговых компаний в современном гражданском праве : дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Асташкина. – М., 2001. – 182 с.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 26 листопада 2015 року № 835-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 2. – Ст. 17.

Барабаш А. Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. Г. Барабаш. – Донецьк, 2004. – 175 с.

Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні : моногр. / О. В. Трофімова. – К. : КИТ, 2005. – 216 с.

Роль лізингу в розвитку економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leasinginukraine.com/ua/publications/general_issues/?pid=161.

Кашaнина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ) : учеб. для вузов / Т. В. Кашанина. – М. : Изд. група «НОРМА – ИНФРА», 1999. – 815 с.

Лизинг: экономические и правовые основы : уч. пособ. для вузов / М. В. Карп, Е. М. Шабалин, Н. Д. Эриашвили, О. Б. Истомин ; [под ред. проф. Н. М. Коршунова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 191 с.

Харитонов Ю. Правовой статус лизинговой компании [Электронный ресурс] / Ю. Харитонов // Законодательство. – 2002. – № 7. – С. 15–18. – Режим доступу : http://vuzlib.com.ua/articles/book/13138 Ro-zvitok_rinku_lіzingu_v_ukra/1.html.

Стратегическое развитие лизинговой компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kommersant.ru/doc/2452552.

Завантаження

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 114

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.