ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

  • Ніна Рогатинська кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Ключові слова:

слідчий експеримент, слідчі (розшукові) дії, кримінальне правопорушення

Анотація

Рогатинська Н. Деякі особливості проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні.

 

Розглянуто особливості проведення слідчого експерименту під час кримінального провадження. Проаналізовано завдання слідчого експерименту. Висвітлені питання щодо організації проведення слідчого експерименту та його відмінність від таких слідчих дій, як «відтворення обстановки та обставин події» та «перевірки показань на місці». Визначена мета слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії.

 

.

Рогатинская Н. Отдельные особенности осуществления следственного эксперимента в уголовном производстве.

 

Рассмотрены особенности проведения следственного эксперимента в ходе уголовного производства. Проанализированы задачи следственного эксперимента. Освещены вопросы организации проведения следственного эксперимента и его отличие от таких следственных действий, как «воспроизведение обстановки и обстоятельств события» и «проверки показаний на месте». Определена цель cледственного эксперимента как следственного (розыскного) действия.

 

Rohatynska N. Some features of experimental investigation in criminal proceedings.

 

In the article the features of investigative experiment during criminal proceedings. The analysis task investigative experiment. The problems concerning the organization of investigative experiment and its difference from such investigation as «playing conditions and circumstances of the incident» and «checks readings on site». Defined objective investigative experiment as investigative (detective) actions.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України [текст]: станом на 18 січня 2013 р. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 290 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. / В. Ю. Шепітько. – Х. : Харків юридичний, 2007. – 432 с.

Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Белкин Р. С. – М. : «Юрид. лит.», 1964.

Чаплинська Ю. А. Слідчий експеримент (організаційний аспект) / Ю. А. Чаплинська // Криміналістичний вісник. – 2013. – № 1 (19). – С.43–48.

Рубан А. С. Следственный эксперимент: теория и практика: автореф. дисс. канд. юрид. наук :12.00.09 / Александр Сергеевич Рубан. – Владимир, 2009. – 26с.

Салтевський М. В. Криміналістика: підручник : ч. 2 / М. В. Салтевський. – Харків : Консум. 2001. – Ч. 2. – 528 с.

Новиков С. И. Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных происшествий : учебн. пособ. / С. И. Новиков, Ш. Ш. Ярамышьян. — К. : КВШ МВД СССР, 1986. – 84 с.

Чернецький О. К. Результати слідчого експерименту, та їх доказове значення / О. К. Чернецький // Наукові записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського : «Юридичні науки». Том 26 (65), № 1 – 2013. – с. 464–471.

Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: на-уково-практичний посібник / С. М. Стахівський. – К.: Атіка, 2009. – 64 с.

Кірпач І. С. Завдання слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні / І. С. Кірпач // Митна справа. – 2013. – № 3 (87). – Ч. 2, кн. 1, травень-червень. – С. 233.

Завантаження

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Рогатинська, Ніна. “ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Apr. 2017, pp. 149-53, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/66.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 130

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.