Загальноправові принципи забезпечення доступності захисту в юрисдикційному процесі

Автор(и)

  • Наталія Мазурик Київський апеляційний суд

Ключові слова:

правові принципи, доступність, адміністративно-юрисдикційний захист, адміністративне правосуддя, скарга, допустиме обмеження доступності

Анотація

Природа забезпечення доступності захисту через звернення з скаргою до належних юрисдикційних інституцій є складним механізмом, процесом, до якого залучене широке коло суб’єктів із чисельною кількістю чинників та факторів індивідуального та об’єктивного походження. Існування принципів доступності правосуддя представляє інтерес не тільки в стабільності, уніфікованості регулювання такого спектру відносин. Вони справляють міжгалузевий ефект на усю систему правового захисту. При цьому, якщо принципи доступності правосуддя мають міжгалузевий зміст, принципи доступності адміністративно-юрисдикційного захисту специфічні, оскільки наближені до природи відносин сфери публічного управління.

З метою встановлення місця принципів доступності адміністративно-юрисдикційного захисту, побудовано логічний ланцюг зв’язку принципів «від конкретного до загального». По-перше, принцип доступності адміністративного правосуддя є елементом принципу адміністративно-юрисдикційного захисту, який, в свою чергу, виступає принципом адміністративного права. По-друге, принципи адміністративного права спрямовані на реалізацію права особи на захист у відносинах із владними особами. Право на захист є основоположним конституційним принципом, закріпленим в ст. 55 Конституції України. По-третє, право на захист є керівною засадою існування правової держави та гарантією реалізації іншого принципу – верховенства права. Тому, можна стверджувати, що доступність адміністративно-юрисдикційного захисту є елементом механізму дії права як загальносуспільної цінності.

Загальноправові принципи обумовлені дією феномену верховентства права та правової держави як інструменту врегулювання публічних відносин. До чиста загально-правових принципів забезпечення доступності адміністративно-юрисдикційного захисту доцільно віднести наступні: безоплатної правової допомоги; процесуальної рівності та змагальності сторін; процедурної належності (доступності) та допустимості процедури; допустимого обмеження; допустимих умов прийнятності скарги.

Оскільки феномен доступності пронизує увесь процес подання, розгляду та вирішення скарги, загальноправові принципи забезпечення доступності захисту діють на всіх етапах та процедурах захисту:  доступність, що забезпечує безперешкодне подання скарги; доступність, що супроводжує розгляд справи по суті; доступність, що забезпечує виконання судового (адміністративного) рішення.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Бондарчук С. А. Принцип рівності учасників адміністративного процесу.Право і безпека. 2010. №. 5. С. 151-154.

Мокрицька І. Я. Доступність правосуддя як шлях до забезпечення права на судовий захист у кримінальному процесі: науково-теоретичний аспект.Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2015. №1(11).URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15miynta.pdf (дата звернення: 03.08.2019).

Згама А. Про доступність правосуддя в контексті обмежень права на касаційне оскарження у господарському судочинстві. Підприємство, господарство і право. №3. 2019. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/3/17.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

Капля О. Забезпечення права на правову допомогу як принцип адміністративного судочинства України. Підприємництво, господарство і право. 2017. №8. С. 107-111.

Кодекс адміністративного судочинства України. Кодекс України. Закон від 06.07.2005 № 2747-IV.База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15 (дата звернення: 07.08.2019).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Конвенція від 04.11.1950.База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_004 (дата звернення: 03.08.2019).

Лученко Д. В. Інститут оскарження в адміністративному праві: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2017. 457 с.

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: Монографія. Х., Право, 2008. 304 с.

Огляд практики застосування суддями Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду рішень Європейського суду з прав людини при прийнятті постанов за 2018 рік. Угазальнення Верховного суду України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/VSS00246?an=1 (дата звернення: 03.08.2019).

Постанова Верхового Суду України від 18 вересня 2018 року у Справі за №909/1050/17. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/C006926 (дата звернення: 08.08.2019).

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (Розділи 4-6) : Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2147%D0%B0-19(дата звернення: 09.08.2019).

Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1402-19 (дата звернення: 11.08.2019).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Ейрі від 9 жовтня 1979 року, серія А, N32. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/so0540?an=6&ed=1979_10_09 (дата звернення: 11.08.2019).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу). Рішення Конституційного суду України від 12.04.2012 № 9-рп/2012. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v009p710-12 (дата звернення: 12.08.2019).

Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах. – автореф. на дис. на … кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. Харків, 2006. 23 с.

Сидоренко В.М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском и арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. Екатеринбург, 2002. 220 с.

Ashingdane v. the United Kingdom, 28 May 1985, § 57, Series A no. 93. №2.

Завантаження

Опубліковано

02.10.2019

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Мазурик, Наталія. “Загальноправові принципи забезпечення доступності захисту в юрисдикційному процесі”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2019, pp. 47-53, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/751.

Схожі статті

1-10 з 331

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.