Правовий статус юридичних клінік в Україні

Автор(и)

  • Роман Мудрак Західноукраїнський національний університет

Ключові слова:

юридична клініка, правовий статус, правова допомога, практична підготовка

Анотація

Наукова стаття присвячена проблемам правового статусу юридичних клінік в Україні. Проаналізовано норми законодавчих і підзаконних актів, які регулюють статус юридичних клінік, а також законопроекти. Вивчено праці науковців у галузі права та локальні нормативно-правові акти закладів вищої освіти, у складі яких створено юридичні клініки. Зроблено висновок, що зараз особливості створення і діяльності юридичної клініки встановлено лише на рівні підзаконних актів. Правовий статус юридичної клініки визначено як сукупність завдань самої клініки, прав і обов’язків її працівників, які визначені засновником для здійснення діяльності у сфері права. Запропоновано власне визначення юридичної клініки. Правові засади діяльності юридичної клініки запропоновано закріпити в Законі України «Про безоплатну правову допомогу».

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Академія державної пенітенціарної служби. Офіційний сайт. URL: http://academysps.edu.ua/juridichna-klinika/ (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Академія праці, соціальних відносин і туризму. Офіційний сайт. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/node/2167 (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Галай А. В. Спеціалізація юридичних клінік в Україні : quo vadis. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 1. С. 10–18.

Дацко К. П., Стець Є. О. Захист прав споживачів фінансових послуг в юридичній клініці. Правова позиція. 2021. № 4. С. 26–32.

Дубчак Н. С. Досвід організації та діяльності юридичних клінік в країнах правової системи англо-американського типу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2013. № 21. Ч. ІІ. Том 1. С. 36 – 38.

Зятіна Д. В. Удосконалення правового статусу відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 93–98.

Київський університет права НАН України. Офіційний сайт. URL: http://kul.kiev.ua/rizne/juridichna-klinika-feniks.html (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Келемен Р. Ю. Роль юридичної клініки в професійній підготовці майбутніх фахівців з правознавства. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2017. № 5. С. 114–127.

Міловська Н. В. Юридичні клініки у системі практичної підготовки фахівців у галузі права. Нове українське право. 2021. № 4. С. 144–150.

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Офіційний сайт. URL: https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-bez-grupi/polozhennya-pro-yuridichnu-kliniku/ (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо юридичних клінік: проект Закону України № 9295 від

грудня 2011 року. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=9525&skl=7 (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02 червня 2011 року № 3460-VI. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Стандарти діяльності юридичних клінік в Україні: схвалені Всеукраїнським з’їздом Асоціації юридичних клінік 19 червня 2014 року. Асоціація юридичних клінік України. Офіційний сайт. URL: https://legalclinics.in.ua/standarty-diyalnosti-yurydychnyh-klinik-ukrayiny/ (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України: наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2006 року № 592. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06#Text (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Типове положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги: наказ Міністерства юстиції України від 29 березня 2012 року № 474/20787. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-12#n16 (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Херсонський державний університет. Офіційний сайт. URL: https://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/PublicLawConsulting.aspx (дата звернення: 12 січня 2022 року).

Юркевич І. В. Роль юридичних клінік у підготовці професійних юристів. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 2 (22). С. 131–135.

Юркевич Ю. М. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного та приватного права. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 1. С. 46–50.

Vladyslav Teremetskyi, Yevheniia Duliba The peculiarities of activity of legal clinics in the states of Europe. Legal, Economic Science and Praxis. 2021. № 2. P. 38–43.

Завантаження

Опубліковано

29.03.2022

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Схожі статті

1-10 з 260

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.