ГЕНЕЗА ОБОВ’ЯЗКУ ЗАХИСТУ БАТЬКІВЩИНИ У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917–1921 РР.)

Автор(и)

  • Василь Ухач кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету

Ключові слова:

незалежність, держава, захист Вітчизни, конституційний обов’язок, військове законодавство, Збройні Сили України, національна безпека

Анотація

Проведено аналіз історичних передумов виникнення військової служби та її правової (конституційної) регламентації на теренах України в контексті захисту Батьківщини. Доведено, що становлення держав сприяло формуванню початків організації військових структур, на які покладалися не тільки оборонні функції, а й вирішення внутрішньополітичних питань. Зростання уваги до питань військового обов’язку, розбудови та забезпечення армії зумовило потребу правової регламентації системи військового законодавства. Військове будівництво у період національно-визвольної боротьби 1917–1921 рр. належало до пріоритетних питань політики українських урядів, проте не завжди належним чином реалізовувалося на практиці.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Ухач В., Ухач В., Ухач О. Історико-правові аспекти обов’язку захищати Батьківщину (кін. XVI – др. пол. XVIII ст.). Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 49): матеріали Між- нар. наук. інтернет-конф., (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 6-7 квітня 2023 р.) / [ редкол. : О. Яремко та ін.] ; ГО «Наукова спільнота»; WSSG w Przeworsku. Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б. С. 95–100; П’яста Р., Лукашевський В. Захист Батьківщини у вченні Католицької Церкви. Добрий Пастир. Науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Іс- торія. 2022. Вип. 17. С. 38–52.

Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол.: В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г. П. Ситника. Київ : НАДУ. 2016. 784 с. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp- content/uploads/2017/11/Navchalniy-posibnik-GPNB.pdf (дата звернення 04.01.2023).

Сидоренко Є. І. Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: пробле- ми теорії та практики. Харків : Право, 2010. 281 с.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Мельник Б. Історичний огляд динаміки правового забезпечення системи національної безпеки як ефек- тивної передумови її реформування. В кн.: Розвиток законодавства України у сфері оборони: пробле- ми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. м. Київ, 23 квітня 2021 року / упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. Київ, 2021. С. 323–327.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV. Відомос- ті Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351.

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 12 лютого 2007 року № 105/2007. Втратив чинність. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#Text (дата звернення 17.12.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: Указ Президента України від 08 червня 2012 року № 390/2012. Редакція змінена Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. URL: http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/ U390_12.html (дата звернення 11.01.2023).

Паламарчук В. Законодавчий аспект реформування Збройних Сил України. Людина і політика. 2002.

№ 4. С. 137–146.

Tимoщyк O. B. Oxopoнний aпapaт Укpaïнcькoï Дepжaви (квiтeнь-гpyдeнь 1918 p.): мoнoгpaфiя.

Xарків : Унiвepcитет внyтpiшнix cпpaв, 2000. 460 с.

Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. В. Д. Гончаренка, 3-е вид., перероб. уклад.: В. Д. Гончаренко, О. Д. Святоцький. Київ : «Ін Юре», 2003. 656 с.

Шульгін В. Стан та особливості реалізації військового законодавства Української держави за гетьмана П. Скоропадського. Правові новели. Науковий юридичний журнал. 2016. № 2. С. 15–18.

Шевченко А. Формування та озброєння української армії у період Національно-визвольних зма- гань 1917–1921 рр. (до 100-річчя Української революції). URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/25743/1/ Formation%20of%20Ukrainian%20weapons%20and%20military%20 during%20the%20national%20liberation%20struggle%20of%201917-1921.pdf (дата звернення 09.01.2023).

Завантаження

Опубліковано

12.10.2023

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Ухач, Василь. “ГЕНЕЗА ОБОВ’ЯЗКУ ЗАХИСТУ БАТЬКІВЩИНИ У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917–1921 РР.)”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2023, pp. 27-32, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1627.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 500

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.