ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СУТНОСТІ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ

Олена Омельян

Анотація


У межах наукової статті розглянуто передумови реформування державного управління в Україні. Сутність реформування наразі полягає у зниженні адміністративного навантаження державного регулювання, покращенні якості надання адміністративних послуг, забезпеченні законності тощо. Зазначено, що основою сервісної концепції, сформованої в результаті широких наукових дискусій, які відбувалися у США та країнах Західної Європи у відповідні роки, є ідея сервісного публічного управління, що здійснюється державними органами та органами місцевого самоврядування і спрямоване на оптимізацію їх владно-правової взаємодії із суспільством і передбачає ефективне надання населенню публічних послуг. Ідею сервісної держави переважно пов’язують з ідеєю соціальної держави і розглядають як дієвий інструмент / механізм вирішення суспільних, передусім соціально-економічних, проблем, акцентуючи, що соціально орієнтована сервісна політика, спрямована на гармонізацію економічних та соціальних чинників розвитку суспільства, відображає або розкриває зміст і спрямованість соціальної держави. За результатами аналізу наукових праць згаданих вище та інших фахівців можемо констатувати, що сервісно-орієнтована держава – це передусім така держава, в якій налагоджене ефективне функціонування системи надання публічних послуг населенню.


Ключові слова


адміністративні послуги, держава, державне управління, сервіс, публічно-сервісна діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Деякі питання реформування державного управління України : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, План, Заходи від 24.06.2016 № 474-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-р#n9 (дата звернення: 09.09.2020)

Дьюи Джон. Общество и его проблемы / Перевод с англ. И. И. Мюрберг, А. Б. Толстова, Е. Н. Косиловой. Москва: Идея-Пресс, 2002. 160 с.

Коженко Я. В., Мамычев А. Ю. Сервисное государство: проблемы теории и практики реализации. Власть. 2010. № 3. С. 44-46.

Куценко В. І. Соціальний вектор економічного розвитку: монографія / під наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАН України Б. М. Данилишина. Київ: Наукова думка, 2010. 736 с.

Васильєва Н. В. Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови. Університетські наукові записки. 2017. № 61. С. 279-288. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_30 (дата звернення: 12.09.2020).

Петровський П. М. Сервісна концепція державного управління. Енциклопедія державного правління: у 8 т. – Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с.

Євсюкова О. В. Теоретико-концептуальні передумови формування сервісно-орієнтованої держав. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 2 (15). С. 17-24.

Євсюкова О. В. Формування механізмів управління розвитком сервісної держави в умовах суспільних трансформацій: дис. … докт. наук з держ. управл.: 25.00.02. Київ, 2020. 467 с.

Мсюра В. Я. Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Duur_2015_12_8.pdf (дата звернення: 13.09.2020).

Васильєва Н. В. Сервісна держава: різноманітність розуміння а проблемність побудови. Університетські наукові записки. 2017. № 61. С. 279-288. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_30 (дата звернення: 13.09.2020).

Шаров Ю. П. Публічні послуги. Енциклопедія державного управління: у 8 т. – Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) та ін. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 630 с.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (дата звернення: 18.09.2020).

Лис А. Б. Механізм державного управління процесами надання адміністративних послуг: дис. … канд. наук з держ. управл.: 25.00.02. Івано-Франківськ, 2016. 265 с.

Невмержицький О. І. Послуги адміністративні. Публічне управління: термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін.; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ: НАДУ, 2018. 224 с.

Троян В. Я. Поняття та види публічно-сервісної діяльності Національної поліції України. Право і безпека. 2016. № 4(63). С. 90-94.

Федотова І. О. Актуальні питання правового забезпечення публічно-сервісної діяльності Міністерства доходів і зборів України у галузі митної справи. Публічне право. 2014. № 1. С. 47-53.