НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

Тетяна Подковенко

Анотація


У статті представлений філософсько-правовий аналіз поняття національної безпеки. Розкрито підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до поняття національної безпеки. Визначено, що у сучасних умовах проблема якісного забезпечення національної безпеки, розробка системної державної політики захисту національних інтересів та належних механізмів її реалізації є надзвичайно актуальною. Національна безпека є одним із ключових елементів функціонування держави, що забезпечує не просто можливості існування, а також належний розвиток та свободу реалізації національних інтересів та цінностей. У статті проаналізовано законодавство України про національну безпеку в аспекті відображення та захисту загальнолюдських цінностей.


Ключові слова


безпека, національна безпека, забезпечення національної безпеки, національні інтереси, загальнолюдські цінності, політика національної безпеки.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. : В.І. Абрамов, Г.П.Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П.Ситника. Київ : НАДУ, 2016. 784 с.

Копанчук В.О. Онтологічно-гносеологічний механізм забезпечення національної безпеки України: філософський аспект. Вісник Національного університету цивільного захисту України. 2017. Випуск 6. URL: https://nuczu.edu.ua/.../Visnik_NUCZU_1%20(6)_2017_Kopanchuk.pdf (дата звернення: 12.02.2021).

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці. К. : НІСД, 2016. 528 с.

Мартиненко В. В. Еволюція теоретичних підходів до визначення понять «національна безпека» та «економічна безпека». Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Одеса-Черкаси, 28–29 квітня 2015 р./ Мін-во освіти і науки України, Мін-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ [та ін.]. Одеса, 2015. С. 56–58.

Основы экономической безопасности: (Государство, регион, предприятие, личность) : [учебно-практическое пособие] / В.И. Видяпин [и др.]; ред. Е.А Олейников ; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (М.). М. : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997. 279 с.

Lis W. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin:Wydawnictwo KUL, 2015. 495 s.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Pod kierownictwem d-ra hab. inż. Bogdana Zdrodowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny, 2008. 182 s. URL: https://docplayer.pl/1120197-Akademia-obrony-narodowej-wydzial-strategiczno-obronny-slownik-terminow-z-zakresu-bezpieczenstwa-narodowego.html

Алексин В.И. Советско-американское военное сотрудничество: контакты и осмысление их результатов. Военная мысль. 1992. № 3. С. 63.

Павлютін Ю. М. Система національної безпеки: політико-правовий аналіз. Честь і закон. 2020. № 3. С. 84-90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2020_3_14

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2011. 730 с.

Гончаренко О.М., Лисицин Е.М., Вагапов В.Б. Поняття національної безпеки в контексті національних інтересів України. Наука і оборона. 2002. №1. С. 18-24.

Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: підручник. К. : КНТ, 2009. 576с. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-154.html

Левицька М.Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2002. 17 с.

Анохин Ю., Гадельшин Р. Национальная безопасность: теоретические и терминологические аспекты. Теория и практика общественного развития. 2017. № 12. С. 126-129. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-bezopasnost-teoreticheskie-i-terminologicheskie-aspekty/viewer (дата звернення: 12.02.2021).

Kitler W. Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 411 s.

Chojnowski L. Bezpieczeństwo narodowe. Studium teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk. 2016.272 s.

Wróblewski R. Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017. s. 120.

Kamiński Mariusz Antoni. Prawo bezpieczeństwa narodowego. Wiedza obronna. 2019. Vol. 268. № 3. S. 57-75. URL: http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/2 (дата звернення: 12.02.2021).

Про національну безпеку України. Закон України від 21 червня 2018 року №2469-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України». Указ Президента України №392/2020 14 вересня 2020 року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 15.02.2021).

Конституція України від 28 червня 1996 року. Документ 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020 року, підстава – 27-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.02.2021).