ПОБУДОВА НАЛЕЖНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ (КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА)

Ксенія Токарєва

Анотація


Досліджено концептуальну основу побудови належної адміністративної процедури застосування медіації у публічно-правових спорах. Впровадження медіації у публічно-правових спорах потребує виваженого системного підходу. Визначено, що застосування медіації до публічно-правових спорів з огляду на їхній особливий характер потребує правового регулювання. Проаналізовано чинники формування концепції застосування медіації в публічно-правових спорах (відсутність закону про медіацію, ініціювання процедури медіації в публічно-правових спорах, зв’язок медіації та суду). Сформовано основні концептуальні положення щодо побудови належної адміністративної процедури застосування медіації у публічно-правових спорах.

Ключові слова


медіація, публічно-правовий спір, суб’єкт владних повноважень, медіатор, правосуддя

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про медіацію : проект Закону України від 19 трав. 2020 р. № 3504. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата звернення: 13.01.2021).

Осіпова О. О. Досудове врегулювання спорів з надання адміністративних послуг. Актуальна юриспруденція: міжнародна науково-практична конференція, 29 квіт. Юридичні науково-практичні Інтернетконференції, 2020. URL: https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_jalendar&view =articles&year=2020&month=5&day=6 (дата звернення: 13.01.2021).

Проект КАСУ – «за» та «проти». Юридична Газета. 2017. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/proektkasu--za-ta-proti.html (дата звернення: 14.01.2021).

Нечитайло О. За 10 років адміністративні суди довели життєву необхідність свого існування для громадян. Юридична Газета. 2016. № 3–4. С. 46–48.

Юхтенко Л. Р. Адміністративно-правові засади вирішення спорів, що випливають з публічно-правових відносин, у досудовому порядку : дис. ... д-ра. філософ. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2020. 221 с.

Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 5. С. 55–58.

Боженко Н. В. Поняття та ознаки адміністративно-правового спору. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1 (1). С. 69–71.

Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами – приватними особами (ухвалена Комітетом Міністрів 5 вересня 2001 р. на 762-ому засіданні заступників міністрів). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2001_9_2001_09_05.pdf (дата звернення: 14.01.2021).

Бліхар М. Медіація як спосіб вирішення адміністративних спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. Вип. 10. С. 78–82.

Юшкевич О. Г. Медіація як спосіб врегулювання конфлікту в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти : матеріали ХV Міжнар.

наук.-практ. конф., 13 листоп. Кривий Ріг, 2020. С. 293–295.

Корінний С. О. Впровадження медіації в адміністративний процес України : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. 22 с.

Патеева Д. Р. Анализ спорных вопросов возникающих при проведении процедуры медиации при разрешении административно-правовых споров. Актуальные вопросы развития современного российского публичного права : материалы Всеросс. науч.-практ. конф., 23 окт. Ростов-на-Дону, 2020. С. 200–204.

Про адміністративну процедуру : проект Закону України від 14.05.2020 р. № 3475. URL: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68834 (дата звернення: 15.01.2021).

Гришина Н. В., Ростовська К. В. Медіація в адміністративному судочинстві: міф чи реалії сьогодення. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія : Право. 2020. № 29.С. 182–188.