ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Оксана Братасюк, Наталія Ментух

Анотація


Стаття присвячена аналізу нововведень нормативно-правової бази, яка регулює діяльність товариств з обмеженою відповідальністю. Акцентовано увагу на тих нововведеннях, які зумовлені прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Проведено аналіз чинного законодавства з питань правового становища товариств з обмеженою відповідальністю. Розглянуто питання, що стосуються змін в діяльності товариств з обмеженою відповідальністю у зв’язку із прийняттям нового Закону. Сформовано пропозиції з удосконалення теоретичних засад щодо зазначеної проблеми.


Ключові слова


господарське товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, статут, модельний статут, корпоративний договір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кулаков В. Товариство з обмеженою відповідальністю як підприємницьке товариство. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 24-28.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №18 (№19-20, № 21-22). Ст.144.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018р. № 2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. №13. Ст. 69.

Гарагонич О. 10 пасток Закону про ТОВ. URL.: https://blog.liga.net/user/ogaragonych/article/10-pastok-zakonu-pro-tov (дата звернення: 10.11.2020).

Фомін А. Нове законодавство: зміни в регулювання товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. URL.: https://barristers.org.ua/news/nove-zakonodavstvo-zminy-v-regulyuvanni-tovarystv-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-ta-tovarystv-z-dodatkovoyu-vidpovidalnistyu/ (дата звернення: 10.11.2020).

Горбова Н.А. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: аналіз нововведень та регуляторного впливу. Держава та регіони. Серія: Право. 2018. № 1(59). С. 48-53.

Алфєєв Д. Закон про ТОВ та ТДВ: що приготували бізнесу? URL.: https://blog.liga.net/user/dalfeev/article/30444 (дата звернення: 04.11.2020).

Попов Ю. Корпоративні договори: подальший розвиток у Законі «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». URL.: http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/korporativni-dogovori.html (дата звернення: 10.15.2020).

Плеханов В. Договоры участников общества с ограниченной ответственностью. Корпоративный юрист. 2009. №6. С. 53-57. URL.: http://epam.ru/articles/rus/Plehanov_KJ_June_2009.pdf (дата звернення: 14.11.2020).

Глушецкий А.А. Копоративный договор – новые возможности структуирования корпоративных отношений. URL.: http://profil.ranepa.ru/docs/pubs/p194/54bcff0d911f3.pdf (дата звернення: 10.17.2020).

Дерев’янко І. Закон про ТОВ: що змінилося і навіщо? URL.: http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/zakon-pro-tov-shcho-zminilosya-i-navishcho.html (дата звернення: 10.12.2020).

Качановський Р. Закон про ТОВ: нові правила ведення бізнесу. URL.: https://protocol.ua/ua/zakon_pro_tov_novi_pravila_vedennya_biznesu/ (дата звернення: 10.11.2020).

Simon Renshaw What is Limited Liability? URL.: https://www.companydebt.com/what-is-limited-liability/ (дата звернення: 10.11.2020).

Тютюнникова В. ВР усунула правову колізію у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. URL.: https://ua-times.com/blogs/viktoriya-tyutyunnikova-vr-usunula-pravovu-koliziyu-u-vimogah-do-statutu-tovaristv-z-obmezhenoyu-ta-dodatkovoyu-vidpovidalnistyu.html?lang=ru (дата звернення: 10.18.2020).

Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю» (законопроект №3497): Закон України від 03.02.2020 р. URL.: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/202665.html (дата звернення: 10.19.2020).

Пашинський А. Архаїчні вимоги до статутів ТОВ скасовано. URL.: https://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/arhayichni-vimogi-do-statutiv-tov-skasovano.html (дата звернення: 21.11.2020).

Господарське право України: Навчальний посібник. За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. Xарків: Одіссей. 2005. 608 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту: Закон України від 21.04. 2011р. N 3262-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 43. Ст.445.

Модельні статути: бути чи не бути? URL.: http://www.kopartners.com.ua/ ukr/pr/modelni-statuti-buti-chi-ne-buti-reportazh-z-zasidannya-komitetu-z-korporativnogo-prava-apu (дата звернення: 10.11.2020).

Деякі питання дерегуляції господарської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 367. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-п#Text (дата звернення: 10.11.2020).

Черненко О.А. Модельний статут як установчий документ суб’єкта господарювання. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. URL.: file:///C:/Users/IHOR/Downloads/MusicOne/Ppip_2016_15_40.pdf (дата звернення: 10.11.2020).