Державна мова як визначальна ознака держави

Валентина Кравчук, Ольга Бегош

Анотація


Стаття присвячена дослідженню питання чи взагалі є і наскільки сутнісною є державна мова як ознака держави, яким є її вплив на формування і розвиток держави. Мова є універсальним засобом спілкування етно-спільноти, духовним скарбом, цементуючою основою національної ідентичності Виходячи із аналізу значення, функцій і державотворчої ролі мови, авторки доходять висновку про те, що державна мова є основною, невід’ємною сутнісною ознакою держави. Мовна політика держави має й надалі спрямовуватися на збереження і захист української мови як єдиної державної, адже вона є символічним атрибутом українського державотворення, гарантією збереження національної ідентичності українського етносу й консолідації української нації.


Ключові слова


держава, мова, державна мова, ознака держави, мовна політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України: навч. посіб. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. 275 с.

Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1994. 218 с. URL: http://www.vesna.org.ua/ txt/vidrodzhenia/ivanyshynv/movnaz/index.html (дата звернення: 22.11.2021)

Головачева К. Мова як ознака нації і символ держави. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2014. №1091. С 94 97. URL: https://periodicals.karazin.ua/ politology/article/view/257 (дата звернення: 26.11.2021)

Гаврилишин В. Нерівнобедрений трикутник, або про ідею Слов’янського Союзу. Віче. 1997. № 5. С. 132 138.

Каталог юридичних позицій Конституційного Суду України (за рішеннями, висновками). URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/361-derzhavna-mova (дата звернення: 27.11.2021)

Балабкіна І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства. Підприємництво, господарство і право. 2016. №3. С. 121 125.

Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є.В. Білозьоров, В.П. Власенко, О.Б. Горова, А. М. Завальний, Н.В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова. Київ: НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

Теорія держави і права: підручник / [О.М. Бандурка, О.М. Головко, О.С. Передерій та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О.М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 416 с.

Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: МАУП, 2003. 240 с.

Янковська Г. В. Функції державної мови. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 5. С.23 27. URL: http://lsej.org.ua/5_2014/7.pdf (дата звернення: 27.11.2021)

Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: Підручник. Київ: Кондор, 2005. 609 с.

Окрема думка судді Конституційного Суду України Мойсика В.Р. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nf02d710-18#Text (дата звернення: 28.11.2021)

Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Том 31 (70) № 3. С. 193–197.

Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 3-є вид., змін. і доп. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 524 с.